Standardvedtægter til lokalafdelinger

Showdance i cirkus
Cirkustræning for børn
Cyklende artister
Luftakrobatik
Forening for cirkusklubber
Optræde i cirkus
Stor showdance opsætning
Landsforening for cirkusklubber
På hovedet
Artist optræder som klovn
DUBAL.dk
Cirkusklubbernes landslejr
Klovnene er klar
Cirkusklub
Jonglering med tørklæder

Vedtægter for DUBAL

§1: Navn og hjemsted                     

Stk. 1: Landsforeningens navn er ”Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening” (DUBAL). Hjemmehørende i Skive Kommune.

§2: Formål og arbejdsgrundlag

Stk. 1: Landsforeningen har til formål, at udvikle børn og unges selvtillid, kreativitet, fysik og samarbejdsevner, samt medvirke til at skabe respekt for deres medmennesker

Stk. 2: Landsforeningen og dens lokalafdelinger tager ikke stilling til politiske, religiøse eller sociale forskelle. Derimod forventes det, at medlemmer på tværs af disse samarbejder med gensidig respekt. Gennem mødet med andre og deltagelse i demokratiet i foreningen, arbejdes der på at skabe indsigt i og forståelse for samfundet samt hvordan det er bygget op. Der arbejdes for at fremme lighed og integration.

Stk. 3: Ved at give medlemmerne mulighed for at arbejde med forskellige artistiske udtryksformer og andre kreative aktiviteter ønsker man at styrke medlemmernes selvtillid og kreativitet.Gennem det daglige arbejde med at skabe foskellige artistiske udtryk, arbejdes der med inklusion, hvor alle har mulighed for at påvirke resultatet, ved at engagere sig i den kreative proces.

Stk. 4: Landsforeningen vil skabe udviklende og spændende miljøer, hvor børn og unge kan udfolde deres kreativitet i omgivelser, hvor samarbejde og fællesskab er vigtige faktorer.

Stk. 5: Gennem træning, arrangementer og projekter ønsker landsforeningen at fremme samarbejdsevner og respekt for andre. Artisttræning samt andre kreative aktiviteter og sammenhold skal være med til at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, samt deltage aktivt og engageret i fritidslivet, det danske samfund og internationalt.

Stk. 6: Det er vigtigt, at de enkelte medlemmer i lokalafdelingerne samt landsforeningens personlige medlemmer deltager aktivt i den demokratiske proces i landsforeningen. Landsforeningen afholder bl.a. visionsmøder, workshops og landsmøder, hvor medlemmer kan tænke store tanker, arbejde med målsætning, demokrati og udvikling i Landsforeningen. Alle medlemmer har mulighed for at engagere sig og være med til at påvirke fremtidens DUBAL.

Stk. 7: Gennem tilknytning til internationale organisationer, der arbejder med kreativitet og artisteri, får medlemmerne mulighed for at skabe kontakt til unge i andre lande. Derigennem kan de udvikle en forståelse for andre kulturer, andre måder at arbejde kreativt på og det internationale samfund.

§3: Medlemskab

Stk. 1: Man kan være medlem af Danske Ungdoms- og Børne- Artisters   Landsforening direkte som personligt medlem, eller gennem en af landsforeningens lokalafdelinger der har tegnet A-medlemskab, og som opfylder DUBAL’s krav i forhold til frivillige foreninger. Medlemskab tegnes for et år af gangen. 

Stk. 2: Personer, der ønsker at støtte foreningens formål, kan være medlem uanset alder, men landsforeningens aktiviteter henvender sig til børn og unge under 30 år.

Stk. 3: Skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker, daginstitutioner, foreninger af enhver art, samt andre organisationer, der har interesse i DUBAL’s formål, kan tegne B-medlemskab.

Stk. 4: Organizations outside Denmark: Schools, educational institutions, libraries, day care centers, associations of all kinds, and other organizations with an interest in DUBAL's purpose may draw B-membership.

§4: Organisation

Stk. 1: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening er en landsforening, der består af lokalafdelinger over hele landet. Disse skal leve op til organisationens formål og arbejdsgrundlag.

§5: Lokalafdelinger

Stk.1: En lokalafdeling kan dannes af en medlemskreds på mindst 10 personer, hvoraf mindst halvdelen bør være under 30 år.

Stk. 2: Lokalafdelinger ledes af en bestyrelse med ulige antal og minimum 5 medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer bør være under 30 år. Bestyrelsen vælges på lokalafdelingens årlige generalforsamling, som indkaldes af den fungerende bestyrelse. Medlemmer fra og med 16 år samt forældre til medlemmer under 16 år kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 3: Lokalafdelingerne skal udover regelmæssige aktiviteter have selvstændige vedtægter og en selvstændig økonomi, som lokalafdelingers bestyrelse er ansvarlig for. Regnskabet skal godkendes på lokalafdelingernes årlige generalforsamling. Har lokalafdelingen modtaget direkte eller indirekte økonomisk støtte fra landsforeningen, indsendes afsluttet og godkendt regnskab sammen med referat fra sidste generalforsamling til DUBAL’s sekretariat senest d. 1. marts.

Stk. 4: Oprettelsen af nye lokalafdelinger under DUBAL skal godkendes af DUBAL’s hovedbestyrelse, der også skal godkende disses vedtægter. Disse bør oprettes med udgangspunkt i DUBAL's standardvedtægter for lokalafdelinger.

§6: Visionsmøder

Stk. 1: Hovedbestyrelsen indkalder til årligt visionsmøde, der afholdes hvert år i januar. Til dette møde er alle landsforeningens medlemmer velkomne, hvad enten de er medlem gennem en lokalforening eller er personlige medlemmer.

Stk. 2: Visionsmøderne skal fungere som tænketank og idé-generator for hovedbestyrelsen. Der laves et beslutningsreferat fra disse møder, hvor de fælles ideer, tanker og visioner nedfældes. Dette skal sikre, at hovedbestyrelsens arbejde er til gavn for alle medlemmer.

§7: Landsmøde

Stk. 1: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforenings øverste myndighed er landsmødet. Dette afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Stk. 2: Dagsorden skal mindst indeholde:

     1.  Valg af dirigent.

     2.  Valg af referent.

     3.  Formandens beretning.

     4.  Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning.

     5.  Idéer og tanker fra Visionsmøderne.

     6.  Handlingsplan.

     7.  Indkomne forslag.

     8.  Forelæggelse af budget, samt fastlæggelse af medlemskontingent for de kommende år.

     9.  Valg af formand (i lige år).

   10.  Valg til Hovedbestyrelsen og suppleanter

   11.  Evt.

Stk. 3: Landsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de delegerede valgt på visionsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4: Landsmødet er åbent for alle medlemmer. Hver af Danmarks 5 regioner, har fem delegerede i forbindelse med afstemning til landsmødet. Alle medlemmer fra og med 16 år samt forældre til medlemmer under 16 år kan vælges som delegerede.

Stk. 5: Formandens valgperiode er 2 år, således at denne vælges i lige år. I lige år kan forslag til formand indsendes til sekretariatet og være dette i hænde senest 3 uger før landsmødets afholdelse. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6: Indkaldelse til landsmødet skal ske med mindst 6 ugers varsel og med angivelse af dagsorden samt tilmeldingsprocedure. Dette skal ske på forsiden af foreningens hjemmeside og evt. via nyhedsbrev og på foreningens Facebookside.

Stk. 7: Tilmelding samt forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal indsendes til sekretariatet og være dette i hænde senest 3 uger før landsmødets afholdelse. De medlemmer der er tilmeldt landsmødet modtager den endelige dagsorden, regnskab, budget, samt evt. indkomne forslag senest 8 dage før landsmødet, på oplyst e-mailadresse.

§8: Ekstraordinært landsmøde

Stk. 1: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforenings formand kan til enhver tid og med mindst 14 dages varsel indkalde til ekstraordinært landsmøde.

Stk. 2: Formanden skal med mindst 14 dages varsel og senest 6 uger efter anmodning indkalde til et ekstraordinært landsmøde, hvis mindst 2 af regionerne eller 2 /5 af medlemmerne fremsætter motiveret skriftligt krav herom til formanden.

§9: Hovedbestyrelsen

Stk. 1: Hovedbestyrelsen for Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening består af syv medlemmer - den på landsmødet valgte formand og seks øvrige medlemmer. Mindst halvdelen af hovedbestyrelsen bør være under 30 år.

Stk. 2: Hovedbestyrelsens medlemmer vælges på landsmødet for to år ad gangen. Der vælges tre plus formand i lige år og tre i ulige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år to suppleanter for hovedbestyrelsen. Bestyrelsen kan efter behov supplere sig selv med nye medlemmer, som er på valg ved førstkommende landsmøde.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand (er valgt på landsmødet), næstformand og en kasserer. Der kan vælges en kasserer udenfor bestyrelsen. 

Stk. 4: Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Til at varetage foreningens daglige virke nedsætter et forretningsudvalg, der skal bestå af mindst formand, næstformand og kasserer. 

Stk. 5. Med udgangspunkt i input fra bl.a. lokalafdelingerne og visionsmøderne fastsætter hovedbestyrelsen sine mødedagsordener. 

Stk. 6: Organisationens daglige leder deltager normalt i hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets møder. 

Stk. 7: Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger organisationens daglige leder.

§10: Retslige forpligtigelser.

Stk. 1: Til retslig at forpligte Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening kræves der underskrift fra 3 af hovedbestyrelsens medlemmer. Mindst den ene af disse skal være formandens eller næstformandens. 

Stk. 2: Hovedbestyrelsen kan meddele prokura. 

Stk. 3: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening hæfter alene med sin formue.

§11: Sekretariatet

Stk. 1: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening administreres af sekretariatet med den af hovedbestyrelsen ansatte daglige leder som sekretariatsleder.

§12: Regnskab

Stk. 1: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforenings regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Umiddelbart efter årets afslutning udarbejdes et årsregnskab bestående af en resultatopgørelse, balance og noter.

Stk. 3: Årsregnskab revideres og udarbejdes af den af hovedbestyrelsen valgte registrerede revisor, således at det er klar til udsendelse op til landsmødet.

§13: Eksklusionsbestemmelser

Stk. 1: Et medlem eller en lokalafdeling og dens tilhørende medlemmer kan ekskluderes, såfremt de arbejder i modstrid med Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforenings formål eller handler illoyalt. Når et medlem er i kontingentrestance ud over regnskabsårets afslutning, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Stk. 2: Eksklusion kan kun finde sted ved en enstemmig beslutning i hovedbestyrelsen eller ved en beslutning på landsmødet med mindst 2/3 del af de stemmeberettiges tilstedeværende medlemmers stemmer. Det udelukkede medlem kan klage over afgørelsen på førstkommende landsmøde.

§14: Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1: Vedtægtsændringer kan kun vedtages på et landsmøde og de skal angives i landsmødets dagsorden. Ændringer vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettiges medlemmers stemmer.

§15: Opløsning af landsforeningen

Stk. 1: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening kan kun opløses eller blive sammenlagt med en anden organisation ved afstemning på to på hinanden efterfulgte landsmøder (se § 8: stk. 1 og stk. 2). En opløsning eller sammenslutning skal vedtages med et flertal på 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Stk. 2: I tilfælde af at Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening opløses, skal en eventuel formue fordeles til almennyttige formål, der er beslægtet med foreningen formål.

§16: Ikrafttræden / ændringer

Stk. 1: Disse vedtægter træder i kraft den 1. maj 2008

Stk. 2: Vedtægterne er vedtaget på det stiftende landsmøde den 27. april 2008

Stk. 3: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet den 25. april 2009

Stk. 4: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet den 3. marts 2012

Stk. 5: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet den 3. marts 2013

Stk. 6: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet den 9. marts 2014

Stk. 7: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet den 25. april 2015

Stk. 8: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet den 21. april 2018

Stk. 8: Vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinært landsmødet den 9. september 2018

Stk. 9: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet den 27. spril 2019