Standardvedtægter til lokalafdelinger

Showdance i cirkus
Cirkustræning for børn
Cyklende artister
Landsforening for cirkusklubber

Vedtægter for DUBAL

§1: Navn og hjemsted                     
Stk. 1: Landsforeningens navn er ”Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening” (DUBAL). Hjemmehørende i Skive Kommune.

§2: Formål og arbejdsgrundlag
Stk. 1: Landsforeningen har til formål at udvikle børn og unges selvtillid, kreativitet, fysik og samarbejdsevner samt medvirke til at skabe respekt for deres medmennesker

Stk. 2: Landsforeningen og dens lokalafdelinger tager ikke stilling til politiske, religiøse eller sociale forskelle. Derimod forventes det, at medlemmer på tværs af disse samarbejder med gensidig respekt. Gennem mødet med andre og deltagelse i demokratiet i foreningen, arbejdes der på at skabe indsigt i og forståelse for samfundet samt hvordan det er bygget op. Der arbejdes for at fremme lighed og integration.

Stk. 3: Ved at give medlemmerne mulighed for at arbejde med forskellige artistiske udtryksformer og andre kreative aktiviteter ønsker man at styrke medlemmernes selvtillid og kreativitet. Gennem det daglige arbejde med at skabe forskellige artistiske udtryk, arbejdes der med inklusion, hvor alle har mulighed for at påvirke resultatet, ved at engagere sig i den kreative proces.

Stk. 4: Landsforeningen vil skabe udviklende og spændende miljøer, hvor børn og unge kan udfolde deres kreativitet i omgivelser, hvor samarbejde og fællesskab er vigtige faktorer.

Stk. 5: Gennem træning, arrangementer og projekter ønsker landsforeningen at fremme samarbejdsevner og respekt for andre. Artisttræning samt andre kreative aktiviteter og sammenhold skal være med til at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, samt deltage aktivt og engageret i fritidslivet, det danske samfund og internationalt.

Stk. 6: Det er vigtigt, at de enkelte medlemmer i lokalafdelingerne samt landsforeningens personlige medlemmer deltager aktivt i den demokratiske proces i landsforeningen. Landsforeningen afholder bl.a. visionsmøder, workshops og landsmøder, hvor medlemmerne kan tænke store tanker, arbejde med målsætning, demokrati og udvikling i landsforeningen. Alle medlemmer har mulighed for at engagere sig og være med til at påvirke fremtidens DUBAL.

Stk. 7: Gennem tilknytningen til internationale organisationer, der arbejder med kreativitet og artisteri, får medlemmerne mulighed for at skabe kontakt til unge i andre lande. Derigennem kan de udvikle en forståelse for andre kulturer, andre måder at arbejde kreativt på og det internationale samfund.

§3: Medlemskab
Stk. 1: Man kan være medlem af DUBAL direkte som personligt medlem, eller gennem en af landsforeningens lokalafdelinger, der har tegnet medlemskab, og som opfylder DUBAL's krav i forhold til lokalafdelinger.

Stk. 2: Skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker, daginstitutioner, foreninger af enhver art samt andre organisationer og privatpersoner, der har interesse i DUBAL's formål, kan tegne støttemedlemsskab.

§4: Organisation
Stk. 1: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening er en landsforening, der består af lokalafdelinger over hele landet. Disse kan være specifikke eller brede i forhold til en artistisk udtryksform.

§5: Lokalafdelinger
En lokalafdeling kan være organiseret på to måder. Som ”frivillig forening” eller ”andre organisationer”.

§5.1 Frivillige foreninger
Stk.1: En lokalafdeling kan dannes af en medlemskreds på mindst 10 personer, hvoraf mindst halvdelen bør være under 30 år.. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation for dette

Stk. 2: Lokalafdelinger ledes af en bestyrelse med ulige antal og minimum 3 medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer bør være under 30 år. Bestyrelsen vælges på lokalafdelingens årlige generalforsamling, som indkaldes af den fungerende bestyrelse. Medlemmer fra og med 16 år samt forældre til medlemmer under 16 år kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 3: Lokalafdelingerne skal udover regelmæssige aktiviteter have selvstændige vedtægter og en selvstændig økonomi, som lokalafdelingers bestyrelse er ansvarlig for. Regnskabet skal godkendes på lokalafdelingernes årlige generalforsamling. Har lokalafdelingen modtaget direkte eller indirekte økonomisk støtte fra landsforeningen, indsendes afsluttet og godkendt regnskab sammen med referat fra sidste generalforsamling til DUBAL’s sekretariat senest d. 15. april.

Stk. 4: Oprettelsen af nye lokalafdelinger under DUBAL skal godkendes af DUBAL’s hovedbestyrelse, der også skal godkende disses vedtægter. Disse bør oprettes med udgangspunkt i DUBAL's standardvedtægter for lokalafdelinger.

§5.2 Andre organisationer
Stk. 1: En lokalafdeling kan dannes af en gruppe på mindst 10 personer, hvoraf mindst halvdelen bør være under 30 år.

Stk. 2: Lokalafdelingen skal have en organisation med dokumenteret demokratisk opbygning og praksis.

Stk. 3. Lokalafdelingen skal have regelmæssige aktiviteter i organisationen. Har lokalafdelingen modtaget direkte eller indirekte økonomisk støtte fra landsforeningen, indsendes afsluttet og godkendt regnskab sammen med referat fra sidste generalforsamling til DUBAL’s sekretariat senest 15. april.

Stk. 4: Oprettelsen af nye lokalafdelinger under DUBAL skal godkendes af DUBAL’s hovedbestyrelse, der også skal godkende disses dokumenterede demokratiske opbygninger.

§6: Visionsmøder
Stk. 1: Hovedbestyrelsen indkalder til årligt visionsmøde, der afholdes hvert år i januar. Til dette møde er alle landsforeningens medlemmer velkomne, hvad enten de er medlem gennem en lokalafdeling eller personlige medlemmer.

Stk. 2: Visionsmøderne skal fungere som tænketank og idé-generator for hovedbestyrelsen. Der laves et beslutningsreferat fra disse møder, hvor de fælles ideer, tanker og visioner nedfældes. Dette skal sikre, at hovedbestyrelsens arbejde er til gavn for alle medlemmer.

§7: Landsmøde
Stk. 1: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforenings øverste myndighed er landsmødet. Dette afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Stk. 2: Dagsorden skal mindst indeholde:

1.    Valg af dirigent
2.  Valg af referent.
3.  Formandens beretning.
4.  Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning.
5.  Idéer og tanker fra Visionsmøderne.
6.  Handlingsplan.
7.  Indkomne forslag.
8.  Forelæggelse af budget, samt fastlæggelse af medlemskontingent for de kommende år.

9.  Valg af formand (i lige år).

10. Valg til hovedbestyrelsen og suppleanter, udpege international repræsentant samt nedsætte eventuelle udvalg

11. Evt.

Stk. 3: Landsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de delegerede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4: Landsmødet er åbent for alle medlemmer. Hver af Danmarks 5 regioner, har fem delegerede i forbindelse med afstemning til landsmødet. De delegerede i hver region vælges på dagen, umiddelbart inden landsmødet. Flest mulige lokalafdelinger i hver region skal være repræsenteret blandt de delegerede. Alle medlemmer fra og med 16 år samt forældre til medlemmer under 16 år kan vælges som delegerede.

Stk. 5: Formandens valgperiode er 2 år, så denne vælges i lige år. I lige år kan forslag til formand indsendes til sekretariatet og være dette i hænde senest 3 uger før landsmødets afholdelse. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6: Indkaldelse til landsmødet skal ske med mindst 6 ugers varsel og med angivelse af dagsorden samt tilmeldingsprocedure. Dette skal ske på forsiden af foreningens hjemmeside og evt. via nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside.

Stk. 7: Tilmelding samt forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal indsendes til sekretariatet og være dette i hænde senest 3 uger før landsmødets afholdelse. De medlemmer, der er tilmeldt landsmødet, modtager den endelige dagsorden, regnskab, budget, samt evt. indkomne forslag senest 8 dage før landsmødet, på oplyst e-mailadresse.

§8: Ekstraordinært landsmøde
Stk. 1: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforenings formand kan til enhver tid og med mindst 14 dages varsel indkalde til ekstraordinært landsmøde.

Stk. 2: Formanden skal med mindst 14 dages varsel og senest 6 uger efter anmodning indkalde til et ekstraordinært landsmøde, hvis mindst 2 af regionerne eller 2 /5 af medlemmerne fremsætter motiveret skriftligt krav herom til formanden.

§9: Hovedbestyrelsen
Stk. 1: Hovedbestyrelsen for Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening består af syv medlemmer - den på landsmødet valgte formand og seks øvrige medlemmer. Mindst halvdelen af hovedbestyrelsen bør være under 30 år.

Stk. 2: Hovedbestyrelsens medlemmer vælges på landsmødet for to år ad gangen. Der vælges tre plus formand i lige år og tre i ulige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år to suppleanter for hovedbestyrelsen. Bestyrelsen kan efter behov supplere sig selv med nye medlemmer, som er på valg ved førstkommende landsmøde.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand (er valgt på landsmødet), næstformand og en kasserer. Der kan vælges en kasserer udenfor bestyrelsen. 

Stk. 4: Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Til at varetage foreningens daglige virke nedsættes et forretningsudvalg, der skal bestå af mindst formand, næstformand og kasserer. 

Stk. 5. Med udgangspunkt i input fra visionsmøderne fastsætter hovedbestyrelsen sine mødedagsordener. 

Stk. 6: Organisationens daglige leder deltager normalt i hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets møder. 

Stk. 7: Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger organisationens daglige leder.

§10: Retslige forpligtigelser.
Stk. 1: Til retslig at forpligte Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening kræves der underskrift fra 3 af hovedbestyrelsens medlemmer. Mindst den ene af disse skal være formandens eller næstformandens.

Stk. 2: Hovedbestyrelsen kan meddele prokura. 

Stk. 3: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening hæfter alene med sin formue.

§11: Sekretariatet
Stk. 1: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening administreres af sekretariatet med den af hovedbestyrelsen ansatte daglige leder som sekretariatsleder.

§12: Regnskab
Stk. 1: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforenings regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Umiddelbart efter årets afslutning udarbejdes et årsregnskab bestående af en resultatopgørelse, balance og noter.

Stk. 3: Årsregnskab revideres og udarbejdes af den af hovedbestyrelsen valgte registrerede revisor, så det er klar til udsendelse op til landsmødet.

§13: Eksklusionsbestemmelser
Stk. 1: Et medlem eller en lokalafdeling og dens tilhørende medlemmer kan ekskluderes, hvis de arbejder i modstrid med Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforenings formål eller handler illoyalt. Når et medlem er i kontingentrestance ud over regnskabsårets afslutning, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Stk. 2: Eksklusion kan kun finde sted ved en enstemmig beslutning i hovedbestyrelsen eller ved en beslutning på landsmødet med mindst 2/3 del af de stemmeberettiges tilstedeværende medlemmers stemmer. Det udelukkede medlem kan klage over afgørelsen på førstkommende landsmøde.

§14: Vedtægtsændringer og opløsning
Stk. 1: Vedtægtsændringer kan kun vedtages på landsmødet og de skal angives i landsmødets dagsorden. Ændringer vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettiges medlemmers stemmer.

§15: Opløsning af landsforeningen
Stk. 1: Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening kan kun opløses eller blive sammenlagt med en anden organisation ved afstemning på to på hinanden efterfulgte landsmøder (se § 8: stk. 1 og stk. 2). En opløsning eller sammenslutning skal vedtages med et flertal på 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Stk. 2: I tilfælde af at Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening opløses, skal en eventuel formue fordeles til almennyttige formål, der er beslægtet med foreningen formål.

§16: Ikrafttræden / ændringer
Stk. 1: Disse vedtægter træder i kraft den 1. maj 2008
Stk. 2: Vedtægterne er vedtaget på det stiftende landsmøde den 27. april 2008
Stk. 3: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet den 25. april 2009
Stk. 4: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet den 3. marts 2012
Stk. 5: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet den 3. marts 2013
Stk. 6: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet den 9. marts 2014
Stk. 7: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet den 25. april 2015
Stk. 8: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet den 21. april 2018
Stk. 9: Vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinært landsmøde den 9. september 2018
Stk. 10: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet d. 27. april 2019
Stk. 11: Vedtægtsændringer vedtaget på landsmødet d. 27. juni 2020