Referat landsmøde DUBAL lørdag d. 27. juni 2020
hos Cirkus Flik Flak i Odense

Tilstede:
Tommy Hardam - Cirkus Flik Flak
Jan Thorlind - Cirkus Arcus
Malene Nybroe - Cirkus Arcus
Aja Christensen - Cirkus Mojn
Visti Vistisen - Cirkus O’laiski
Sara Nielsen - Cirkus O’laiski
Helle Lynggaard - Cirkus Sceneskræk
Søren Stockmar - Cirkus Tværs
Christina Veener - Cirkus Tværs
Einar Trie - Salling Cirkusklub
Kirsten Del Campo – Ørkenfortet
Vibeke Hørdum - Aalborg Cirkusklub
Carina Laursen – DUBAL
Pia Thorsen - Cirkus Liberty
Inger Friiø - Cirkus Liberty

Betina Kæseler - DUBAL.

 1.   Valg af dirigent

Søren Stockmar

2.      Valg af referent

Betina Kæseler

3.      Formandens beretning

DUBAL var ved udgangen af 2019 landsorganisation for 27 lokalafdelinger. 6 lokalafdelinger i Nordjylland, 11 lokalafdelinger i Midtjylland, 3 lokalafdelinger i Syddanmark, 4 lokalafdelinger på Sjælland og 3 lokalafdelinger i Region Hovedstaden. Der var i alt 927 registrerede medlemmer, som enten var medlem gennem en lokalafdeling eller personligt medlem af DUBAL. I 2019 var der 844 medlemmer.

Projekt ’CIRKUS for alle’ som startede op i foråret 2017 har gjort at vi har fået mange nye medlemsklubber. Dette projekt er støttet af Nordea-Fonden med 3.86 mio. kr. og Region Midtjylland med 500.000 kr. over en 3-årig periode og slutter i 2020.

Vi har haft et højt aktivitetsniveau i 2019. Visions weekend, landsmøde, hovedbestyrelsesmøder og unge udvalgsmøder. Der har været afholdt fællestræning mange gange, hvor klubberne træner med hinanden med samarbejde, udvikling og netværk som omdrejningspunkt.

Vi har afholdt kurser for trænere og hjælpetrænere. Disse kurser er både teoretiske og praksisorienterede. For medlemmerne har vi holdt kurser i specifikke discipliner, hvor professionelle artister var undervisere.

I 2019 blev BUF / Børne Unge Festivalen afholdt hos Cirkus Flik Flak i Odense og var med deltagelse fra det meste af Danmark. DUBAL’s tilstedeværelse er blevet en fast bestanddel af Kulturmødet på Mors. Vi har vores eget område centralt i arrangementet, og har været med helt fra starten i 2013 med show og workshops. Det var vi også i 2019.

Vi var i 2019 aktive i Social Circus Day, der er en international begivenhed, hvor grupper, der arbejder med børn / unge og artister i hele verden laver forskellige aktiviteter og deler dem med hinanden på sociale medier.

Et nyt tiltag i 2019 var DUBAL’s Piratcirkus, hvor en gruppe unge fra hele landet mødtes 2 gange i juni måned og trænede sammen med en professionel instruktør på en ny-cirkusforestilling med pirat tema. Forestillingen tog på turné en uge i juli måned ombord på den 3-mastede skonnert Fulton. I hver havn blev forestillingen vist og efterfølgende afholdt de unge cirkusworkshops for børn på kajen. DUBAL’s Piratcirkus var et af elementerne i det øgede fokus på de unge i DUBAL i 2019.

Også i lokalafdelingerne var aktivitetsniveauet meget højt i 2019, og vi forventer fortsat en positiv udvikling i antallet af medlemmer i DUBAL. Mange af de nye lokalafdelinger, der er kommet til i projekt ’CIRKUS for alle’ er stadig i gang med at bygge deres foreninger op. Vi tror på at lokalafdelingerne stille og roligt vil vokse i størrelse. Samtidig forventes det, at der kommer nye til.

Formand: Morten Haugland

4.      Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning

Regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen i april måned. Regnskabet blev gennemgået. Resultat 2019: 162.000 DKK. Det har været vigtigt at opbygge overskud over nogle år. Da den største indtægt i DUBAL først kommer i november måned (tipsmidler gennem DUF). Det er derfor nødvendigt at have et akkumuleret overskud, der kan bruges i årets første 10 måneder.

5.      Ideer og tanker fra visionsmødet

Strøtanker fra visionsmødet blev gennemgået.

Specielt var der i diskussionen fokus på internationalt engagement og talent udvikling. 

Internationalt engagement: Der er kommet mere gang i EYCO igen. Korrespondancen skal gå igennem DUBAL. Vi har deltaget aktivt i en række online møder i corona tiden. Vi forventer 4 pladser næste gang, der bliver NICE møde. Deltager man på NICE mødet, forpligter man sig til at give info og erfaringer videre i DUBALs netværk f.eks. med workshop eller oplæg på BUF. International repræsentant: Valg af international repræsentant i DUBAL på landsmødet hvert år, kan evt. være en person udenfor bestyrelsen, men man skal have god kontakt til bestyrelsen. Beretning på landsmødet hvert år fra international repræsentant.

Talentudvikling: På visionsmødet var der et stort ønske om flere kurser i specifikke discipliner med mulighed for at dygtiggøre sig. Ligesom der også var et stort ønske om at kunne få gæste undervisere ud i klubberne, som kan undervise i en eller anden disciplin. Der er desværre ikke så mange ressourcer i DUBAL pt. til talentudviklingen. Cirkus Tværs tilbyder mulighed for at DUBAL-medlemmer kan deltage i nogle talentudviklingskurser sidst på året, som er kommet på plads i samarbejde med Århus kommune, der er talentkommune.

6.      Handlingsplan

Handlingsplanen blev gennemgået. Der er ikke foretaget prioritering i handlingsplanen, men det er vigtigt at hovedbestyrelsen har fokus på at finde en god sekretariatsløsning.

Sekretariat: Sikre stabil fremtidig sekretariatsdrift. Regnskabssystemet ForeningLet udbredes til flere lokalafdelinger

DUF: Øget driftstilskud (tidligere B-medlemmer med i det omfang, det er muligt)

Medlemskab af DUBAL: Ligestilling af A og B medlemmer

Bedre kommunikation til medlemmer / lokalafdelinger

Tydeliggøre hvad man får ud af at være medlem af DUBAL

Ung i DUBAL: Hjælpe med at skabe gode rammer for ungdomsudvalget

Hjælpe ungdomsprojekter på vej. Opbygge netværk af unge, som har lyst til at være gæsteundervisere til landsaktiviteter

Internationalt engagement: Øget engagement i EYCO. Deltagelse i NICE mødet

’CIRKUS for alle’: Afslutning af projektet markeres med BUF Festival på Cirkusfabrikken i august. Arbejde på at lokalafdelingerne bliver levedygtige

Landsaktiviteter: Arbejde på at få alle klubber med, især på BUF

Udvikle og forbedre aktiviteterne. Bedre forberedelse af voksne / børn inden aktiviteterne

7.      Ændring af vedtægter

Med ønske om at ligestille lokalafdelinger af DUBAL, er der stillet forslag om ændring af vedtægter. Vedtægtsændringerne blev godkendt som foreslået, bortset fra følgende:

§5.1 og §5.2: Datoen 1. marts ændres til 15. april

§7: april ændres til maj

§7.2: Under punkt 10 tilføjes: Udpege international repræsentant samt nedsætte eventuelle udvalg

8.      Forelæggelse af budget

Budgettet blev gennemgået. Det vedtagne budget er tilrettet Corona situationen. Specielt på landsaktivitetsområdet, hvor den største ændring i forhold til tidligere år er, at der ikke bliver afviklet European Circus Camp. Det forventes, at året kan afsluttes med et resultat på 107.500 DKK.

Fastlæggelse af kontingent

Lokalafdelinger: 350kr +10 kr. pr. medlem, der undersøges forhold for Arcus. Personlige medlemskab: 100 kr. per. person.

9.      Valg af formand

Morten Haugland fra Aalborg Cirkusklubber på valg og ønsker ikke genvalg. Visti Vistisen fra Cirkus Olaiski er indstillet til formandsposten og valgt.

10.  Valg til hovedbestyrelsen og suppleanter

11.  Vibeke Hørdum fra Aalborg Cirkusklub og Aja Christensen fra Cirkus Mojn er genvalgt. Og Jan Thorlind fra Cirkus Acus er valgt til hovedbestyrelsen

Pia Thorsen fra Cirkus Liberty og Søren Stockmar fra Cirkus Tværs er genvalgt som suppleant

12.  Eventuelt

På visionsmødet i januar var der både diskussion og frustrationer i forhold til størrelsen på vores driftstilskud fra tipsmidlerne gennem DUF. Det blev besluttet at sende en resolution til tipsudvalget i DUF. Tommy Hardam har gjort dette på vegne af visionsmødet. Vi har fået svar retur fra DUFs jurist, som refererer til en række paragraffer og med besked om at tipsudvalget videresender resolutionen til DUFs styrelse.

Det blev åbent diskuteret om der er andre veje vi kan bruge for at skabe synlighed omkring retfærdighed i fordeling af driftstilskud fra tidsmidlerne. Det blev pålagt hovedbestyrelsen arbejder videre med dette.